مرکز همایش سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف در سال 1400 با مأموریت خدمت رسانی به سازمان ها و صنایع و پشتیبانی از برنامه آموزشی سازمان راه اندازی گردید؛ این مرکز تلاش می نماید با توسعه همکاری با سازمان ها وصنایع دولتی وخصوصی دغدغه هایشان را در برنامه ریزی و تامین فضای لازم برای برگزاری برنامه رویداد های خود به بهترین شکل ممکن رفع نماید.

مشتریان ما